Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden voor verkopen aan de eindgebruiker via de webshop van Lozeman Tuinmachines BV, gevestigd te Elst


Onder de webshop's van Lozeman vallen de volgende sites: shop.lozeman.nl; www.gebruiktetuinmachines.nl; www.grasshoppermaaiers.com; www.ferrari-tractoren.com; www.ferrari-frontmaaiers.com   Versie geldig vanaf 01-01-2013 


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle webshop aanbiedingen van Lozeman Tuinmachines BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van Lozeman Tuinmachines BV. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.


1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lozeman Tuinmachines BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lozeman Tuinmachines BV erkend.


1.4 Lozeman Tuinmachines BV garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.


2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lozeman Tuinmachines BV bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


2.3 Aan de leveringsplicht van Lozeman Tuinmachines BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lozeman Tuinmachines BV geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.


2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.


3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW of het zijn marge prijzen.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lozeman Tuinmachines BV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Lozeman Tuinmachines BV. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lozeman Tuinmachines BV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.


4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld elektronische componenten of machines welke snel verouderen.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien je een bestelling plaatst bij Lozeman Tuinmachines BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lozeman Tuinmachines BV. Lozeman Tuinmachines BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.


5.2 Lozeman Tuinmachines BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


5.3 Lozeman Tuinmachines BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit

6.1 Lozeman Tuinmachines BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lozeman Tuinmachines BV) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Lozeman Tuinmachines BV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Lozeman Tuinmachines BV schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.


6.4 Indien klachten van de afnemer door Lozeman Tuinmachines BV gegrond worden bevonden, zal Lozeman Tuinmachines BV naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lozeman Tuinmachines BV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Lozeman Tuinmachines BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Lozeman Tuinmachines BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Lozeman Tuinmachines BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


6.5 Lozeman Tuinmachines BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.


6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Lozeman Tuinmachines BV in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Lozeman Tuinmachines BV en/of fabrikant cq. gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.


7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Lozeman Tuinmachines BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.


7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Lozeman Tuinmachines BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


7.4 Aanbiedingen van Lozeman Tuinmachines BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.


7.5 Lozeman Tuinmachines BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.


7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Lozeman Tuinmachines BV en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Lozeman Tuinmachines BV op haalbaarheid is beoordeeld.


8.2 Lozeman Tuinmachines BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Lozeman Tuinmachines BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1 Lozeman Tuinmachines BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.


10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lozeman Tuinmachines BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.


10.3 Lozeman Tuinmachines BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lozeman Tuinmachines BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


10.4 Indien Lozeman Tuinmachines BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1 Lozeman Tuinmachines BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen in de gebruikershandleidingen.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Lozeman Tuinmachines BV aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Lozeman Tuinmachines BV zolang de afnemer de vorderingen van Lozeman Tuinmachines BV uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Lozeman Tuinmachines BV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.


12.2 De door Lozeman Tuinmachines BV geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.


12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.


12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lozeman Tuinmachines BV of een door Lozeman Tuinmachines BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Lozeman Tuinmachines BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.


12.5   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Lozeman Tuinmachines BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


12.6   De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Lozeman Tuinmachines BV.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lozeman Tuinmachines BV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij Lozeman Tuinmachines BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.